Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor De Familiepraktijk

 

Versie geldend vanaf 1 maart 2014

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. het kantoor: Advocatenkantoor De Familiepraktijk, gevestigd te Goes, tevens bekend onder het internetadres: www.defamiliepraktijk.nl;
 2. de cliënt: de contractpartij van het kantoor;
 3. het kantoor: het kantoor en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als bestuurder van het kantoor, of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke- en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden;
 4. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief kantoorkosten en verschotten als sub e. en f. bedoeld- die het kantoor voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
 5. verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
 6. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Opdracht 

 1. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals die zijn neergelegd in met name de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.
 2. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
 3. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan het kantoor te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Zelfs wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd wordt de opdracht nog steeds beschouwd te zijn verleend aan het kantoor. De werking van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:407, lid 2 BW dat de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven.

 

4. Declaratie 

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. Verrichtte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. Het kantoor is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij het kantoor gehanteerde standaard uurtarief.
 3. Op verzoek van de cliënt wordt een specificatie van de declaratie verstrekt.
 4. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

5. Betaling 

 1. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
 2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.

 

6. Aansprakelijkheid 

 1. De cliënt is gehouden het kantoor juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, jegens het kantoor. De cliënt vrijwaart het kantoor voor aanspraken van derden indien hij voormelde verplichting niet is nagekomen.
 2. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. Indien en voorzover geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door het kantoor in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 25.000,–. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.
 4. De sub c omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (bestuurders van) het kantoor, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
 5. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 6. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens het kantoor, behalve de vordering van opdrachtgever die door het kantoor is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

 

7. Geschillen 

 1. De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 2. b. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Middelburg worden voorgelegd.

Door de site te te blijven gebruiken (scrollen en navigeren), gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies" om voor u de beste surfervaring mogelijk te maken. Indien u deze website blijft gebruiken zonder dat u uw cookie-instellingen wijzigt of u klikt hieronder op "Accepteren", dan bent u automatisch akkoord met deze instellingen. Ook indien u doorgaat met surfen, scrollen en navigeren op deze website, bent u akkoord.

Sluiten